Pædagogik

Heldagsskolen Stenagergårds pædagogiske grundlag er baseret på en anerkendende relationspædagogik. Det enkelte barn mødes med respekt, ligeværdighed, anerkendelse og vil føle sig set hørt og forstået. Forståelse og anerkendelse af det enkelte menneskes værdier og præmisser, det være sig både børn som voksne.

Børnene er i strukturerede og tydelige rammer, men bliver også involveret i, og er medbestemmende i aktiviteter i såvel skoledel som fritidsdel. Personalet på stedet er respektfulde, tydelige, troværdige og imødekommende voksne. Voksne som tilmed er konsekvente, respekterer grænser gensidigt, undlader fordømmelse, og via sit positive og indlevende med/modspil, søger at være med til at skabe klarhed over de handlemuligheder, der er til rådighed.

Det er vigtigt, at børnene oplever værdier som det bærende på stedet – værdier i forhold til det personlige, det menneskelige, normer og det materielle. Med denne kultur kan vi være med til at give børnene mulige levenormer, der kan strække sig livet igennem.

Det pædagogiske behandlingsarbejde:

Det pædagogiske arbejde foregår på to planer: Det refleksive og det adfærdsmæssige.

Der anvendes en bred vifte af specialpædagogiske, socialpædagogiske og terapeutiske metoder i dette arbejde – både på individ- og gruppeplan.

Arbejdet med børnenes vanskeligheder på det refleksive niveau foregår bl.a. i form af børnemøder. Derudover tilbydes børnene efter behov individuelle samtaler med en lærer/pædagog.

På det adfærdsmæssige plan sker arbejdet i relationen mellem de voksne og børnene. De voksne tilbyder på den ene side den guidning, det enkelte barn har brug for, og på den anden side tilbydes den rummelighed, barnets vanskeligheder fordrer.

Andre temaer i arbejdet med børnene:

  •  elevernes deltagelse i familiesamtalerne
  •  praktisk omsorg, motion
  •  kostpolitik

Familiearbejdet

Familiearbejdet/skolehjemsamarbejdet på Heldagsskolen har høj prioriteret og er som sådan uadskillelig fra det helhedsorienterede princip i indsatsen.

I det følgende vil vi derfor kort fremhæve nogle af de fokuspunkter, vi lægger vægt på i vores arbejde med familierne:

Det første møde med skolen: Vi prøver at give forældre og elever så mange informationer og oplysninger som overhovedet muligt før skolestarten på Heldagsskolen. En skolestart, som jo ofte er fuld af følelser som usikkerhed, glæde, angst, men også forventninger.

Samarbejdet med forældrene

Vores samarbejde med forældre og familie tager i høj grad udgangspunkt i de konkrete oplevelser, som familien og skolen oplever i forbindelse med barnet. Ved at arbejde med disse oplevelser kan der skabes udvikling.

Fælles forståelse af vanskelighederne hos familien og skolen

Det er vores erfaring, at dette punkt er af stor betydning for et succesfyldt samarbejde til gavn for familie og elev.

Fokus på de rigtige metoder og arbejdsformer

Da arbejdsopgaverne er forskellige fra elev til elev, og fra familie til familie, er det vigtigt, at finde de metoder og arbejdsformer, som kan skabe udvikling.

I denne sammenhæng er samtaler et vigtigt redskab. Hvor ofte, hvem skal med, skal børnene deltage, hvilken samtaleform/arbejdsform er bedst? Hvordan inddrages familien i det daglige arbejde på skolen? Rådgivning til familien?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *